V

Z GENPARAF7
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Vestigia trinitatis (łac. “ślady Trójcy Przenajświętszej”). Ślady Trójosobowego Boga, które można znaleźć w świecie stworzonym, a szczególnie wśród ludzi. Św. Augustyn z Hippony (354-430) uważał, że Trójca Przenajświętsza odzwierciedla się w ludzkim poznaniu i miłości. Do innych takich śladów należą relacje międzyosobowe typu “Ja-Ty-My”, układ rodzinny typu “ojciec-matka-dziecko” oraz ludzhttp://znajdzprzodka.pl/GENPARAF/index.php/Vkie dążenie do pełni życia, znaczenia i miłości. Zob. analogia, obraz boży, stworzenie, teologia naturalna, teologia Trójcy Przenajświętszej.

Via affirmationis, negationis, eminentiae (łac. “droga afirmacji, negacji i wzniosłości”). Trzy reguły pozwalające nam mówić o Bogu w sposób analogiczny; zostały one klasycznie sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274). Na przykład przeżycie naszej ludzkiej dobroci pozwala nam orzekać o dobroci Boga. Równocześnie jednak Bóg nie jest dobry w sposób ograniczony, co możemy powiedzieć o ludziach. Wreszcie Bóg będąc samą Dobrocią, jest dobry w sposób absolutny, który przekracza nasze rozumienie i nasz sposób mówienia. Zob. analogia, pięć dróg, teologia apofatyczna, teologia katafatyczna, teologia negatywna, transcendencja.